Marketing Fondamental

Sponsored link: Download Marketing Fondamental
marketing management mba
. děkujeme svým přátelům z Academy of Marketing, European Marketing Academy, Informs, American Marketing Association, Chartered Institute of Marketing a European Foundation for Management Development.

Language: czech
PDF pages: 449, PDF size: 83.77 MB
Report
marketing sociálních služeb
.Abstract Marketing of Social Services The area of social services is considerably . to implement quality and effective marketing strategies in order to succeed in the changing environment. The marketing of social services has a. and services, social services, importance in an individual’s life, marketing

Language: czech
PDF pages: 163, PDF size: 1.13 MB
Report
marketing jako základní nástroj ovlivňování digitální knihovna
Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako Školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude .

Language: czech
PDF pages: 127, PDF size: 2.31 MB
Report
marketing cestovního ruchu fin kongresové centrum ilf
Language: czech
PDF pages: 36, PDF size: 0.63 MB
Report
marketing i
. materiál je zpracován s cílem přehledně strukturovat základní problematiku kurzu Marketing a pomáhat studentovi při osvojování náročné odborné terminologii používané v.. Nezbytnou součástí studijní opory jsou základní studijní materiály SVĚTLÍK, J.: Marketing a reklama, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003 1.vyd. ISBN 807318-140-1 a SOUKALOVÁ, R.: Strategický marketing, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004vyd. ISBN 80-7318-177. marketingových analýz. V závěru je nutno apelovat na studenty, aby marketing a jeho význam vnímali v reálných souvislostech tržního prostředí, které.

Language: czech
PDF pages: 35, PDF size: 0.3 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   Next page →
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.