Opel Zafira

Sponsored link: Download Opel Zafira
opel vectra
. specifické pro konkrétní zemi, volitelná výbava, originální komponenty a příslušenství Opel). Podtržený text označuje nebezpečí, které by mohlo vést k poškození. vysokou hodnotu. Přejeme Vám mnoho potěšení z jízdy Váš tým Opel

Language: czech
PDF pages: 234, PDF size: 2.44 MB
Report
opel combo mikona auto, s.r.o.
Tyto díly prošly speciálními testy ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost a vhodnost pro vozidla Opel. Jiné výrobky, které se vyskytují na trhu, nemohou být firmou Opel monitorovány ani schvalovány - i když byly úøednì schváleny pro použití na motorových vozidlech. „Originální náhradní díly a pøíslušenství Opel“ schválené spoleèností Opel mùžete získat u svého Opel partnera, který vám mùže poskytnout odborné informace o pøípustných technických zmìnách a zajistit správnou instalaci.

Language: czech
PDF pages: 230, PDF size: 5.33 MB
Report
opel combo tour návod (model year: 9.0) - opel combo
Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost, kompatibilitu s životním prostøedím a hospodárnost. Aby byl zachován jeho výkon, musí se používat pouze vysoce kvalitní palivo splòující evropskou normu DIN EN 590 – EURO DIESEL. Viz kapitola „Øízení vozidla a jeho provoz - Paliva, doplòování paliva“. Používání jiného paliva mùže negativnì ovlivnit funkènost vozidla a zpùsobit ztrátu .

Language: czech
PDF pages: 205, PDF size: 1.87 MB
Report
1   2   3   Next page →
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.