World History

Sponsored link: Download World History
historie trestu smrti
Znepokojení humanisty, jenž věří v pokrok svědomí, a ne v pokrok společnosti osobující si prá­ vo rozhodovat jakýmikoli legálními pro­ středky o životě a smrti svých členů. Jistě nejsem jako advokát bojující již čtyřicet let proti justičním přehmatům méně povolán k tomu, abych dosvědčil, jakou hodnotu tento nový vědecký pří­ stup má, než renomovaní „kriminalisté“ jako Maurice Garcon nebo můj někdejší spolužák Robert Badinter, jenž dokázal taktně, zároveň však i znepokojivě odha­ lit pravdu o krvavých „.

Language: czech
PDF pages: 403, PDF size: 24.96 MB
Report
historie katalog farní knihovny theses
Pod signaturou s počátečním písmenem F se nachází 8 knih: F 4 - Kritik der Volksmoral für Prediger 86 F 8 - Grundsätze der Weisheit des menschlichen Lebens 87 F 17 - Sechs Predigten 88 F 31 - Vorlesungen über den Styl 89 F 34 - Selecta Latini sermonis exemplaria 90 F 48 - Handbuch der christlichen Religionslehrem zum Gebrauch für Lehrer und Katecheten vorzüglich an Mädchenschulen 91 F 49 - Briefe 92 F 53 - Andachtsübungen und Gebete zum Privatgebrauche für nachdenkende und gutgesinnte Christen 93 F 62 - .

Language: czech
PDF pages: 399, PDF size: 1.81 MB
Report
historie regionu Český krumlov kronika obce Černá pošumaví
V pěti městech a 41 obcích regionu ţije celkem 59 006 obyvatel (stav k 30.1997), coţ je pouze 8,4 % obyvatel jiţních Čech. Hustotou obyvatelstva 36,5 obyvatele na 1 km2 dlouhodobě zůstává na posledním místě mezi okresy jiţních Čech. Z hlediska přírodních poměrů je českokrumlovský okres územím velmi pestrým, ať uţ jde o územní členitost, geologickou stavbu, klima nebo bohatství flóry a fauny. Geologická stavba okresu je velmi členitá, orograficky (horopisně) je celé území součástí podsoustavy Šumava, která.

Language: czech
PDF pages: 263, PDF size: 11.52 MB
Report
historie kreditních karet
V první části práce jsou definovány pojmy ke kreditním kartám, druhá část práce se zaměřuje na historii a také vývoj kreditních karet v České republice. Třetí část představuje nabídku kreditních karet vybraných bankovních a nebankovních společností a v poslední kapitole jsou srovnány vybrané kreditní karty a shrnuty výsledky osobního průzkumu.

Language: czech
PDF pages: 104, PDF size: 2.57 MB
Report
historie chrudimska univerzita pardubice
Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţil, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Byl jsem seznámen s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývajících ze zákona121/2000 Sb., autorský zákon zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita .

Language: czech
PDF pages: 101, PDF size: 4.92 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.